คณาจารย์ประจำโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์
ปริญญาตรี
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1
(การศึกษาปฐมวัย)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
1234

ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
ปริญญาตรี
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1
(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

ดร.อารีย์ ศรีอำนวย
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท

M.Ed.(Early Childhood Education)
Texas A&M University commerce Texas,U.S.A.

ปริญญาเอก
Ph.D.( Early Childhood Development)
University of Northumbria at Newcastle,UK
อาจารย์พัทธนันท์ เกิดคง
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์สาวิตรี จันทร์โสภา
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์โสภิดา  โคตรโนนกอก
ปริญญาตรี
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)เกียรตินิยมอันดับ1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาโท
ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น