¤³Ð¤ÃØÈÒʵÃì

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม
ผอ.รองผอ.เชี่ยวชาญ
ผอ.รองผอ.ชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เวบเพจคณะครุศาสตร์ครับ
 ส่ง E-mail ถึงคณะครุศาสตร์   edukorat@nrru.ac.th   

หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ ( ในเวลาราชการ)
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณราตรี สุวรรณโยธี นักวิชาการศึกษา หมายเลข 063-9121545
โทรสาร 044 - 242636
 
 
 
 

ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562
 

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2562

ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2562 (อัพเดท)

ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2562

ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561


ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2561

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561
**อัพเดทรายชื่อ 8 พฤษจิกายน 2561 **

ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561

ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2561

ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2561

ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2561

ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2561

ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2561

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2560

ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2560

ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560


ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
 
 


คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งโทรสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน
.......
หมายเหตุ  ก่อนส่ง Fax ใบโอนค่าลงทะเบียน กรุณากรอกรายละเอียด ดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล

2.ประเภท

3.รุ่นที่อบรม

4.ลำดับที่

5.หมายเลขโทรศัพท์

 

 
 
 
 

ข้อความถึงผู้เข้าอบรม โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาใช้ในการอบรม
(ถ่ายเอกสารมาเพียงบางส่วน)
1 หลักสูตรสถานศึกษา(เฉพาะวิชาที่ท่านสอน)
2 โครงสร้างรายวิชา
3 หน่วยการเรียนรู้( 1 หน่วย )
4 แผนการจัดการเรียนรู้ ( 1 แผน)
5
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เพื่อติดทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการพัฒนา
 
 
 
 
คำชี้แจง
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียน
หลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คนละ 5,000 บาท
หลักสูตรชำนาญการพิเศษคนละ4,000บาท     

โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย    เลขที่บัญชี 301-1-04200-4
ชื่อบัญชีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา  สาขานครราชสีมา


และนำหลักฐานการโอนเงินกับทางหน่วยพัฒนาได้ 4 วิธีการ

1. ส่งโทรสาร (Fax ) หมายเลข 044– 242636
2. ส่งทาง email edukorat@nrru.ac.th
3. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการคลิกที่ลิ้งค์นี้ http://gg.gg/bbho8
เพื่อเข้าระบบส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์

4. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ
ผ่าน application line ,Face book หรืออื่นๆเพื่อเข้าระบบส่งข้อมูลการโอนเงินก่อนวันอบรม 10 วัน หรือ โอนได้ทันทีหลังตรวจสอบรายชื่อ
พร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
ส่งมาที่ คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
2. ให้ผู้เข้าอบรมมารายงานตัวในวันแรกของการอบรมระหว่างเวลา 08.00 - 08.30 น.
3. พิธีเปิดการอบรมเริ่ม 08.30 – 09.00 น. ในวันแรกของทุกรุ่น เวลาอบรมเริ่ม 09.00 -17.00 น.
4. หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณพัชสุดา จำปาโพธิ์ นักวิชาการศึกษา หมายเลข 085-4953826
-  คุณราตรี สุวรรณโยธี นักวิชาการศึกษา หมายเลข 063-9121545
5. สิ่งสำคัญให้ท่านจัดทำใบรายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแนบท้ายประกาศ และนำมาส่งในวันแรกของการอบรมที่วิทยากรประจำกลุ่ม
(ไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบรรณานุกรม)
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 0-44-009-009 ต่อ 1724 โทรสาร 044 - 242636
หากมีข้อขัดข้องสงสัยประการใดติดต่อ ( ในเวลาราชการ)
-  คุณภควรรณ ศกุนตนาค หัวหน้าสำนักงานคณบดี หมายเลข 086-6519147
-  คุณพัชสุดา จำปาโพธิ์ นักวิชาการศึกษา หมายเลข 085-4953826
-  คุณราตรี สุวรรณโยธี นักวิชาการศึกษา หมายเลข 063-9121545


ผู้ดูแลเวบเพจ นายกฤษณะ พีระนวโชติ