หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู


-นศ.ปี5 รหัส 101522 2/2561

-
นศ.ปี4 รหัส 101412 2/2561

-
นศ.ปี2 รหัส 101202 2/2561

-นศ.ป.บัณฑิต รุ่นที 5 รหัส 101532 2/2561

Download  
คู่มือและแบบประเมิน


ระดับปริญญาตรี ปี 5
ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
แบบประเมินครู
นิเทศก์ทั่วไป
แบบสังเกตการสอน
ของครูพี่เลี้ยง
สมุดบันทึกประจำตัว
บัญชีลงเวลา
(กรณีเพิ่มเติมจากเล่ม)

ระดับปริญญาตรี ปี 4
ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
สมุดบันทึกประจำตัว
บัญชีลงเวลา
สังเกตการสอน
กำหนดการ
สังเกตการสอน
แนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษา


ระดับปริญญาตรี ปี 2
ภาคเรียนที่ 2/2561
บัญชีลงเวลาสังเกต
การสอน

สมุดบันทึกประจำตัว
แนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษา

ระดับป.บัณฑิต
ภาคเรียนที่ 2/2561

แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
แบบประเมินครู
นิเทศก์ทั่วไป
แบบสังเกตการสอน
ของครูพี่เลี้ยง
สมุดบันทึกประจำตัว
บัญชีลงเวลา

รายชื่อโรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ

รายชื่อโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561

-------------------------


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่