หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู


-รหัส 101522 2/2561

-
รหัส 101412 2/2561

-
รหัส 101202 2/2561

Download  
คู่มือและแบบประเมิน


ระดับปริญญาตรี ปี 5
ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
แบบประเมินครู
นิเทศก์ทั่วไป
แบบสังเกตการสอน
ของครูพี่เลี้ยง
สมุดบันทึกประจำตัว
บัญชีลงเวลา
(กรณีเพิ่มเติมจากเล่ม)

ระดับปริญญาตรี ปี 4
ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
สมุดบันทึกประจำตัว
บัญชีลงเวลา
สังเกตการสอน
กำหนดการ
สังเกตการสอน
แนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษา


ระดับปริญญาตรี ปี 2
ภาคเรียนที่ 2/2561
สมุดบันทึกประจำตัว
แนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษา

ระดับป.บัณฑิต
ภาคเรียนที่ 1/2561

แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
แบบประเมินครู
นิเทศก์ทั่วไป
แบบสังเกตการสอน
ของครูพี่เลี้ยง
สมุดบันทึกประจำตัว
บัญชีลงเวลา

รายชื่อโรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ

รายชื่อโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์นิเทศก์
ภาคการศึกษาที่ 1-2561


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 
รายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 4 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(101533) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 


แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่