หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู นศ.ปี 5
ภาคปกติ
(101521) 1/2561

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
นศ.ปี 4 ภาคปกติ
(101411) 1/2561

Download  
คู่มือและแบบประเมิน


ระดับปริญญาตรี ปี 5

สมุดบันทึกประจำตัว
รหัสวิชา 101521
นศ.ปี 5 ภาคการศึกษา 1-2561

ระดับปริญญาตรี ปี 4

แบบบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติงาน
(ไม่เกิน 5 คน) รายวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561

แบบบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติงาน
(ไม่เกิน 10 คน) รายวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561

กำหนดการสังเกต
รายวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561


แบบประเมินครู
พี่เลี้ยง
รายวิชา ทักษะวิชาชีพครู (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561

สมุดบันทึกประจำตัว
รายวิชาทักษะวิชาชีพครู 1 (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561

แนวปฏิบัติรายวิชา
ทักษะวิชาชีพครู 1 (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561

ความรู้ทางทักษะ
วิชาชีพครู 1 (101411) นศ.ปี 4
ภาคการศึกษา 1-2561

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์นิเทศก์
ภาคการศึกษาที่ 1-2561


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

 


แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่