Home
 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกาาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 21-22 มกราคม 2559

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน
ณ. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2559

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา
(ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม >>
 

เชิญนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เข้าร่วมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น
ณ ห้อง 17.46 อาคาร 17 คณะคุรศาสตร์

 

 

more >>
 

กิจกรรมศึกษาดูงาน
ณ. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 19-20 มกราคม 2559

 
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2556 ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
 

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทุกท่าน
พศ. 2554 - 2555
 
 
 
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2556
รายชื่อนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ปี 2556
  ปฏิทินการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ปี 2555
   
 
คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์
ทุนสนับสนุนการวิจัย
รายชื่ออาจารย์
ตารางเรียน / ตารางสอบ
Download

Desktop Author download

 
เอกสารอบรมการสร้าง E-book
 
 
edtech
gard
สกศ
สกอ
TV
 
วิทยานิพนธ์ไทย
ACM
IEE
Lexis
ProQuest
 
 
 
Web Site Hit Counter