facebook edtech
home หลักสูตร บุคคลากร กิจกรรม webboard
ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถ
มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัต
กรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เริ่มจากการเป็นภาควิชาเทคโน
โลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
สังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัย
ครูนครราชสีมา ตั้งแต่ ปีการศึกษา
พ.ศ. 2518  และเริ่มเปิดสอนครั้ง
แรก ปี 2519  ตามหลักสูตร ของ
สภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2519  วิชา
เอกเทคโนโลยีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 2 ปีหลัง โดยจัด การ
สอนในรูปแบบการให้การอบรม
ครูประจำการ

หนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สอดคล้อง จากคณะครุศาสตร์
Download
 

ข้อมูลการรับรองปริญญาโดย กพ.
.

ค้นหาคุณวุฒิ
 
 
สื่อสร้างสรรค์
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเป็นอาคาร 17 ชั้น4 <รายละเอียมเพิ่มเติม >
 
กิจกรรม ลงนามความร่วมมือ คอมเทคโนสัมพันธ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 18 มีนาคม 2559
 
กิจกรรมศึกษาดูงาน วิชาสัมมนา นักศึกษาชั้นปีที 4
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และจังหวัดเพรชบุรี
วันที่ 9-10 มีนาคม 2559
 

โปรแกรมวิชาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ในโครงการประกวดภาพถ่าย “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี”  ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
ณ หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ

1. นายเสรี คำนันดา ได้รับรางรัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
2. นายชโลธร สิทธิขุนทด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์
3. นายฤทธิเดช เถียมสันเทียะ ได้รับรางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ อุบาสิกา ปิยวรรณ วีรวรรณ ประธานปิยธรรมมูลนิธิ
4. นายเจนณรงค์ ท่วมนอก  ได้รับรางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
โปรแกรมวิชาขอแสดงความยินดีกับ นายชโลธร สิทธิขุนทด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่อภาพ “คู่เก๋า
ประกวดภาพถ่ายโครงการ "มองสิงห์ ผ่านเลนส์" 2556
...
 
 
 
โปรแกรมวิชาขอแสดงความยินดีกับ
1.
นายวิชารัตน์ บัติสูงเนิน  ได้รับรางวัลชมเชย  ชื่อภาพ "บรรจงคัดเมล็ดพันธุ์"
2.นางสาววิศัลยา ทองกลาง ได้รับรางวัลชมเชย  ชื่อภาพ "Happy Life"

ประกวดภาพถ่ายโครงการ "หอมแผ่นดิน" 2556

...
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น”
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วันที่ 5-6 มกราคม 2555
1. อบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. อบรมภาคปฏิบัติ ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 
 
 
เชิญชมนิทรรศการผลงานภาพถ่ายและการตกแต่งภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วันที่ 12 - 18 กันยายน 2554
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 17 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ทุกท่าน

 
 
บทเรียน E-Laening
- concritical
- การจัดแสงในสตูดิโอ
 
 
download
 
 
 
เอกสารอบรมการสร้าง E-book
 
 
Web Site Hit Counter
 
www.facebook.com/edtechnrru
 
downloads